ZÁKLADY KRESLENIA PODĽA SKUTOČNOSTI


 Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk                                   ZÁKLADY KRESLENIA PODĽA SKUTOČNOSTI1. Skúmanie zobrazovaného predmetu

Zobrazovaný predmet je nevyhnutné prezrieť zo všetkých strán. Pritom je dôležité objasnenie si jeho tvaru, prípadne ak ide o zložitejší predmet, predstaviť si ho rozložený na základné jednoduché tvary, z ktorých sa skladá, alebo ktoré ho obaľujú. Len tak možno nakresliť správny obraz predmetu.

2. Voľba stanovišťa

Pri voľbe stanovišťa treba dbať na to, aby pohľad na zobrazovaný predmet bol čo najcharakteristickejší. Priečna poloha predmetu nieje vždy vhodná, lebo nevidieť pri nej dosť názorne všetky jeho rozmery. Vhodnejšia je nárožná poloha zobrazovaného predmetu, pri ktorej sa treba vyhýbať tzv. mŕtvej perspektíve, tj. zobrazovaniu, pri ktorom na seba kolmé vodorovné hrany predmetu ubiehajú pod rovnakým uhlom. Pritom je vhodné voliť taký odstup, aby sa rovnal násobku až štvornásobku največšieho rozmeru predmetu.Pozornosť venujeme výberu stanovišťa, pričom sa nesmie brať do úvahy pohodlie pri kreslení.

3. Voľba horizontu

Na názornosť zobrazenia predmetu má vplyv výška horizontu. Ešte pred začatím kreslenia treba určiť správnu polohu horizontu vzhľadom na zobrazovaný predmet. Správnu polohu horizontu zistíme tak, že vo výške očí vedieme myslenú vodorovnú rovinu, ktorá zobrazovaný predmet alebo pretína, alebo ide nad ním, resp. pod ním.

4. Voľba veľkosti obrazu
Veľkosť obrazu predmetu závisí predovšetkým od veľkosti použitého papiera. Podľa toho či prevládajú výškové, alebo šírkové rozmery predmetu (objektu), rozhodneme sa pre voľbu papiera (na výšku, alebo na šírku). Je dôležité, aby obraz bol úmerný rozmerom výkresu a aby bol na jeho ploche správne umiestnený.

5.Pomocný obrazec

Prv než začneme kresliť vlastný predmet, nakreslíme si pomocný obrazec- obrys kresleného predmetu. Získame ho tak, že spojíme význačné body na obryse predmetu, pri kreslení ktorého zisťujeme príslušné úsečky, vzdialenosti, alebo uhly odhadom, tzv. vizírovaním. Na výkres ich nanášame v príslušnom (násobnom) zvečšení, alebo zmenšení.

6. Premeriavanie vzdialeností a uhlov

Trojrozmerný predmet (objekt) začneme zakreslovať do pomocného obrazca. Pri kreslení a zameriavaní vzdialeností a uhlov nesmieme meniť polohu hlavy (oka). Vizírovacie pomôcky pritom treba držať v natiahnutej ruke a v polohe, ktorá zodpovedá polohe priečelnej roviny (večšinou zvisle). Namerané vzdialenosti nanášame na výkres v príslušnom zvečšení a uhly nanášame bez zmeny.

7.Postup pri kreslení

Pri kreslení podla skutočnosti treba dodržiavať zásadu, že sa musia nakresliť najprv celkové obrysy zobrazovaného objektu a na koniec detaily. Prí kreslení základných geometrických tvarov modelu, alebo objektu dopľňame aj ich neviditeľné časti a to tak, ako pri kreslení podľa predstavy. Pri kreslení postupujeme etapovite, a to od všeobecného smerom ku konkrétnemu.

----------------------------------------------------------------------------------------
Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ V SKRATKE O AKRYLOVÝCH FARBÁCH (Charakteristika, história)

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE/ Od praveku po multikulturalizmus

VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ STRUČNÝ PREHĽAD VÝTVARNÝCH TECHNÍK