DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE/ Od praveku po multikulturalizmus

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk                       

                                 DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA V SKRATKE

 

Praveké umenie
 • Vznikalo v praveku čiže v období , z ktorého nie sú zachované písomné pamiatky
 • Praveký človek maľoval, kreslil a ryl po stenách jaskýň a vytváral drobné sošky
 • Věstonická Venuša
 • Robil šperky z kostí a iných prírodných materiálov, kovov
 • Zhotovoval a ozdoboval keramické nádoby a zbrane
 • Z najznámejších nálezísk Jaskyňa Altamira v Španielsku, Lascaux vo Francúzsku
 • V Čechách – v Předmostí pri Přerove, v Rakúsku Hallstatt a iné
Staroveké umenie
 • Zahŕňa sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie starovekých národov Číny, Indie, Egypta , Mezopotámie, Sýrie, oblasti okolo Egejského mora, najmä antického Grécka a Ríma do začiatku nášho letopočtu a začiatkov kresťanstva
 • Sochárstvo bolo v staroveku veľmi úzko spojené s architektúrou –egyptské sfingy, sochy v nadživotnej veľkosti zvané kolosy, etruské sarkofágy čiže náhrobné kamene s podobou zomretého
 • Figurálna a ornamentálna plastická výzdoba gréckych a rímskych chrámov
 • Z kovu , hliny a kameňa vytvárali umelci drobné figuríny ľudí a zvierat určené do hrobiek veľmožov
 • Sochy bohov pre chrámy i sochárske portréty vládcov a sošky menších rozmerov, určené na výzdobu domov a verejných budov
 • Maliarstvo v staroveku slúžilo predovšetkým výzdobe architektúry – nástenné maľby v chrámoch a vo verejných súkromných budovách – zobrazovali scény zo života bohov a ľudí
 • Častá bola i ornamentálna maliarska výzdoba
 • V starovekom Grécku treba spomenúť vázové maliarstvo
 • Vzácne sú portréty zomretých , maľované na drevených rakvách v Egypte
 • Steny a dlažby sa často zdobili mozaikou
 • Umelecké remeslá sa uplatňovali v tvorbe nábytku – (truhly, postele, stoličky,)keramiky, šperkov a výrobkov z kovov , textilu a skla
Stredoveké umenie
 • Prinieslo nástup slohových období čo znamená, že všetky druhy umenia mali v určitom období výrazné, charakteristické znaky

Byzantské umenie
 • Po rozpade Rímskej ríše na konci 4. Stor n. l. na východe jej bývalého územia vznikla Byzantská ríša
 • Nadviazalo na starú grécku kultúru, avšak v sochárstve, a najmä v rezbárstve a zlatníctve prevládla ornamentálna výzdoba s rastlinami a geom prvkami
 • V maliarstve sa rozvinula maľba na dreve – ikony, z iných techník najmä mozaika
 • Umelci zobrazovali svätých, a to v slávnostných a meravých postojoch na zlatom pozadí
 • Vysokú úroveň dosiahla i knižná maľba
 • Aj u nás v Bratislave sa nachádza v archíve byzantský iluminovaný (vyzdobený maľbami) rukopis zvaný – Kódex Maurocordatov
 • Z umeleckých remesiel vynikli práce zo zlata, rezby zo slonoviny a vychýrené boli zlatom a striebrom pretkávané a vyšívané látky
Staroruské umenie
 • Začalo sa vyvíjať podľa vzoru byzantskej kultúry v 10. Stor
 • Umelci vyzdobovali chrámy mozaikami a freskami
 • Rozvinula sa maľba ikon, ktoré sa umiestňovali nielen v kostoloch na ikonostasoch( ozdobná vyrezávaná drevená stena, oddeľujúca oltár od priestoru pre veriacich), ale boli aj v každej domácnosti
 • Jedna z najvýznamnejších ikon Matka božia Vladimírska z r. 1125 sa nachádza v štátnej tretjakovskej galérii v Moskve- tu chránia aj najcennejšie diela maliara Andreja Bubľova
 • Umelecké remeslá sa uplatňovali najmä vo výrobe ozdobných predmetov a šperkov, často zo zlata a drahých kovov, kombinovaných s farebných smaltov – emailov
Románsky sloh
 • Vznikol v krajinách západnej Európy, na území bývalej Západorímskej ríše
 • Šírenie a upevňovanie kresťanstva v 10. Stor spôsobilo , že umenie sa uplatňovalo najmä v cirkevných stavbách
 • Sochárstvo dopĺňalo architektúru chrámov – postavami svätých v meravých postojov a triezvymi, prostými, plastickými ornamentmi so zvieracími a rastlinnými námetmi
 • V maliarstve sa uplatnili najmä nástenné maľby, na ktorých mali postavy výrazné obrysy, línie a kontúry
 • Na Slovensku sa románske nástenné maľby zachovali napr. v Kostole sv Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom, kde je románska krstiteľnica a kropenička s reliéfnou výzdobou
 • V Čechách – kostol sv Jakuba v Jakubove pri Kutnej hore okolo r. 1160
 • Obľúbená bola aj sklomaľba na farebných oknách
 • Umelecké predmety ako tepané nádoby a rúcha pre kňazov, vyšívané kovovými vláknami a zdobené drahými kameňmi a slonovinou
 • Slúžili predovšetkým bohoslužobným účelom
 • Keramické obkladačky – dlaždice sa používali na dlážkach i stavbe pecí ( reliéfne kachlice)
 • Jednoduchú výzdobu príznačnú pre románsky sloh, mali aj výrobky z kostí – hrebene, púzdra, pečatidlá a pod.
 • Kovové mince aj zbrane
 • V Chráme sv. Víta v Prahe – svätováclavská prilba , vytvorená okolo r. 1000 n. l
Gotický sloh
 • Vznikol približne v 12. Stor vo Francúzsku
 • Dostal meno podľa kmeňa Gótov
 • Šírili ho po celej Európe stavitelia, kamenári, sochári, rezbári, maliari a umeleckí remeselníci
 • Sochárska výzdoba chrámov zvonku napr: portály, tympanóny, fiály,chrliče, i vnútri budov – oltáre – figurálna a ornamentálna výzdoba
 • Os tela stojacich figurín bola spočiatku strnulá, neskôr prehnutá do tvaru písmena S
 • Odev ( drapérie) bol bohato riasený
 • Drevené sochy zlatili a pomaľovali živými farbami – tento spôsob sa nazýva polychrómia
 • Takouto prácou je napr: najznámejšie diele neskoro gotického rezbára Majstra Pavla z Levoče – krídlový oltár sv. Jakuba v Levoči
 • Maliarske umenie sa uplatňovalo v nástenných a oltárnych maľbách aj vo farebnej výzdobe okien
 • Postranné krídla oltárov tvorili obojstranne pomaľované tabule s námetmi zo života svätých
 • Diela českých majstrov gotickej maľby: Majstra Vyšebrodského oltára, Majstra Theodorika, Majstra Třebonského – nájdete v národnej galérii v Prahe
 • Z umeleckých remesiel sa rozvíjalo najmä kamenárstvo, rezbárstvo, nábytkárstvo, kovotepectvo , lejárstvo a knihviazačstvo
 • Umelecký textil – nástenné koberce, gobelíny a výšivky
 • Knihy boli bohato ozdobené maľbami zvanými miniatúry a ozdobované aj začiatočné písmená kapitol – iniciály

                                                     NOVOVEKÉ UMENIE

 • Začína sa približne v 14. Stor , keď v Taliansku vznikla filozofia humanizmu – z latinského humanus = ľudský
 • Výtvarné umenie stavia do služieb pozemského života ľudí
 • Umelci sa obracajú , k poznatkom prírodných vied, hľadajú zákony krásy, kompozície, proporcií ľudského tela a zobrazovania
Renesancia
 • Z franc. slova renaissance = obroda
 • Nadviazala na starovekú kultúru
 • Sochárstvo objavilo krásu ľudského tela
 • Sochy z mramoru, kameňa, kovu i pálenej hliny s glazúrou zdobili nielen chrámy , ale i svätskú architektúru
 • Najznám sochári : Donatello, Michelangelo, Rodina Robbiovcov, Verocchio
 • Maliari začali využívať zákony perspektívy a poznatky zo štúdia prírody
 • Maliari : Leonardo da Vinci, Boticelli, Raffael Santi, Michelangelo – Taliani
 • Nemci . Cranach, Durer
 • Po vynáleze kníhtlače ( J. Gutenberg) sa rozvinula aj grafická tvorba – najmä ilustračná
 • Známe české kníhtlačiarstvo J. Melantricha 1511 – 1580
 • Prekvitali aj umelecké remeslá
 • Povrch nábytku sa ozdoboval intarziou čiže vykladaním viacerými druhmi vzácneho dreva – perleťou a slonovinou
 • Rozvinula sa tvorba keramiky najmä v Taliansku
 • Kožené knižné väzby – boli na vrchnej strane bohato zdobené
 • Zvýšila sa kultúra odievania, k odevu začala patriť aj bielizeň a väčšia pozornosť sa venovala aj úprave vlasov
 
Barok
 • Z portugal. slova barroco = perla nepravidelného tvaru
 • Vznikol v 16. Stor v Taliansku
 • Vplyvom reformačného hnutia v rôznych krajinách stratila katolícka cirkev mnohých prívržencov – preto sa snažila pôsobiť na city ľudí aj výtvarným umením
 • Využitím účinku svetla – nástenné maliarstvo pomáhalo architektúre – vytváralo ilúziu hlbokého priestoru, akoby spojenia pozemského sveta s nadpozemským
 • Priamku nahradila krivka , kontrast svetla a tieňa vytvárali dojem pohybu línii a tvarov
 • Po prvý raz sa objavil aj nový bezprostrednejší vzťah k okolitému svetu, čo sa odrazilo v maľbe portrétov, zátiší, zvieracích motívov ai výjavov z každodenného života
 • Flámsky maliar – P.P. Rubens, Holanďania . Rembrant a F. Hals, Španieli : El Greco, Velazquez, Murill, Goya, Taliani : Caravaggio, Canaletto
 • Na dvore anglického kráľa pracoval maliar slovenského pôvodu J. Bogdan a český grafik V. Hollar
 • Ako portrétista sa preslávil J. Kupecký ,
 • J. L. Kracker a F. A. Maulbertsch rakúski majstri nástenných malieb na našom území
 • Početné sochy, zdobiace architektúru sa vyznačovali plnými bujnými tvarmi, pohybom, dynamickosťou
 • Zo sochárov boli v Čechách známi – M. B. Braun a I. Platzer
 • Na Slovensku pôsobil Rakúšan Donner
 • Aj umelecké remeslá pestovali tvarovanú nádheru a bohatosť
 • Nábytok s oblinami bol zdobený kovaním , dyhovaním, lakovaním a plastickými ornamentmi
 • Dokonalé boli aj nápady kováčov, zlatníkov, cínarov, zámočníkov
 • Výrazne sa rozvinula tvorba keramiky ale už i porcelánu – nádoby pre lekárne
 • Dekoratívne predmety – stolovacie súpravy pre potreby kráľovského dvora a šlachty
 • Nebývalý rozmach dosiahla výroba úžitkových a ozdobných predmetoch zo skla
 • Novinkou v textile boli vzorkované látky a zamat
 • Rozvinula sa výroba čipiek
 • Módne boli sukne na vystuženej kostre – zvané krinolíny
 • Zdobenie odevov však šlo na úkor ich funkčnosti

Rokoko
 • Z fran slova rocaille = mušlička
 • Je vlastne súčasťou baroka, jeho ukončením na konci 18. Stor
 • Mohutné kypré tvary barok umenia sa zmenili na ľahšie , zdrobnené
 • Energické a sýte farebné ladenie ustúpilo jemným bledým tónom
 • Najvýraznejšie sa rokoko prejavilo v architektúre a umeleckých remeslách
Klasicizmus
 • z fran slova classique = dokonalý
 • vznikol koncom 17. Stor vo Francúzsku
 • vzorom mu bola antika
 • hlavne sochárstvo – Talian A. Canova, Dán B. Thorvaldsen
 • maliari často zobrazovali dramatické scény zo starovekých dejín a mytológie
 • maľby v tomto období sú strohé, pôsobia plošne, vyznačujú sa uvážlivou , čistou kompozíciou
 • maliari : Nemec – A. R. Mengs, Francúzi – J. L. David, J. A. D. Ingres, Česi – F. Tkadlík, A. Machek
 • posledné obdobie klasicizmu 1800 – 1830 sa nazýva EMPÍR a prejavilo sa predovšetkým v úžitkovom umení – tvorba interiérov, nábytkárstve, dekoratívnom umení a móde
Romantizmus
 • z fran. slova romatique = tajomný, fantastický akoby v románe
 • vznikol koncom 18. stor . vo Francúzsku ako realizácia na príliš suchý a triezvy klasicizmus
 • príznačný preň je príklon k citovosti, fantázii, krásam prírody
 • maliari i sochári často čerpali námety z literatúry a pri ich stvárňovaní využívali všetky poznatky s predchádzajúcich období
 • Francúzsko – T. Géricault, E. Delacroix
 • Anglicko – W. Blake
 • Nemecko – C. D. Friedrich
 • Čechy – A. Mánes, otec a syn Machkovci
 • V umeleckých remeslách sa využívali vzory z minulosti
 • Novinkou boli papierové tapety s bohatými vzormi
 • Veľký rozvoj zaznamenala knižná ilustrácia a novinová a časopisová kresba
 • Napr. fran. politická karikatúra – H. Daumiera
 • Súbežne s klasicizmom a romantizmom sa v maľbe prejavuje od života odtrhnutý, nič nové neprinášajúci smer zvaný HISTORIZMUS, pretože bol podporovaný najmä vo výtvarných akadémiách = AKADEMIZMUS
  Realizmus
  • Z latn. Slova realis = skutočný
  • V druhej polovici 19. Stor.
  • Maliari začali maľovať vo Francúzsku a Rusku krajiny a scény zo života priamo v prírode, aby čo najlepšie vystihli skutočnú – reálnu podobu
  • Predstavitelia : J.F. Millet, G. Courbeta – fran.
  • I. J. Repin, I.I. Lebitan, V. G. Petrov , V.V. Vereščagin, V. I. Surikov
   Secesia
  • Z lat. secessio = odchod, odstúpenie
  • Vznikla na prelome 19. A 20. Stor. ako posledný sloh, ktorý sa prejavil vo všetkých druhoch umenia i v architektúre súčasne
  • V Nemecku je známa secesia ako Jugendstil, v Anglicku - Modern Styl, vo Francúzsku – a v Belgicku – L art nouveau
  • Hlavným znakom je presýtenosť dekoratívnymi a ornamentálnymi, hlavne rastlinnými prvkami
  • Prevládajú vláčne , plynulé vlnovky a krivky
  • Najviac sa prejavila v architektúre a úžitkovom umení – nábytku, šperkov, odevov, plagátov a písma
  • Predstavitelia – Česi : maliari – A. Mucha – predloha pre kalendár Biscuits Lefévre – Utile 1897 - akvarel, V. Preissig , sochári : L. Šaloun, S. Sucharda Rus: M. A. Vrubeľ, Litovec – M. K. Čiurlionis, Poliak – S. Wyspianski, Angličan : A. Beardsley
  • Najznámejším však je Gustav Klimt – obrazy : Adela – 11.najdrahší obraz sveta, Klimtov bozk .... .
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             UMENIE DRUHEJ POLOVICE 19. A 20. STOROČIA

   • Vyznačuje sa rýchlejším striedaním názorov
   • Končí sa éra slohov
   • Umelci nadobudli presvedčenie, že nové umelecké hodnoty možno vytvoriť iba popretím tradičných prístupov k tvorbe
   • Tak vzniklo a vzniká množstvo rozmanitých smerov a prúdov, hlavne v maliarstve

   Impresionizmus
   • Z fran slova impression = dojem
   • Vznikol v 70. Rokoch 19. Stor
   • Snaha zachytiť dojem, vnem – impresiu, ktorý v maliarovi zanechali svetelné a farebné premeny a nálady v prírode
   • Tvorcovia toto úsilie vyjadrovali nanášaním malých plôšok čistých farebných tónov
   • Obrazy krajín a figúr tým získavali ľahkosť a vzdušnosť
   • Predstavitelia : Francúzsko – C. Monet, E. Degas, A. Renoir , Holanďan – Vincent van Gogh....
   • Sochári sa snažili vystihnúť pohyb a živosť novým spôsobom modelovania povrchu sochy, ktorým by sa čo najviac využilo pôsobenie svetla
   • Predstavitelia : Francúzsko – A. Rodin a A. Bourdelle

   Expresionizmus
   • Z fran slova expression = výraz
   • Za prvoradý považuje výraz čiže vyjadrenie istého citového alebo myšlienkového stavu
   • Porušenie zákonov perspektívy, anatómie alebo zamenenie skutočnej farby zobrazovanej veci za inú nie sú chybou, naopak majú pomôcť zosilniť dojem diela na diváka
   • Predstavitelia : Nemecko – E.L. Kirchner, E. Nolde Nór – E. Munch Čech – E. Filla

   Fauvizmus
   • Z fran slova fauve = divý, dravec
   • Kládol dôraz na pôsobenie farieb
   • Maliari používali smelé, dovtedy nevídané kombinácie ostrých farieb
   • Na rozdiel od impresionistov jasne ohraničovali farebné plochy
   • Skutočnosť zámerne deformovali a menili, aby tak hlbšie zapôsobili na diváka
   • Predstavitelia: H. Matisse, A. Marquet, A. Vlaminck, K. van Dongen
   Kubizmus
   • Z lat slova cubus = kocka, kváder
   • Začal sa vyvíjať v roku 1907 vo Francúzsku
   • Jeho tvorcovia vychádzali z myšlienky, že všetky veci možno rozdeliť na základné geometrické tvary
   • Predmety zobrazovali akoby súčasne videné z viacerých strán
   • Viac ako na farebnosť kládli dôraz na skladbu plôch a línií
   • Objavili techniku koláže – vlepovanie ústrižkov novín, plagátov, textilu – do obrazov
   • Predstavitelia: Pablo Picasso, G. Braque, F. Léger , Česi – B. Kubišta a E. Filla,
   • sochár – O. Gutfreund

   Futurizmus
   • z lat slova futurum = budúcnosť
   • vznikol v Taliansku
   • značný ohlas mal v Rusku, kde ho nazývali suprematizmus
   • zavrhoval predchádzajúce umenie,
   • vyzdvihol novodobú mestskú civilizáciu a techniku – stroje, rýchlosť, ruch, zmenu
   • maliari sa usilovali zachytiť jednotlivé fázy pohybu, predmetov a ľudí prostredníctvom prelínajúcich  sa plôch a línií
   • predstavitelia: U. Boccioni, C. D. Carra – Taliani , Rusi – K. Malevič , N. Gončarovová
   Abstrakcionizmus
   • z lat abstrahere = odmýšľať
   • vznikol okolo roku 1910
   • abstraktný obraz neznázorňuje skutočný predmet či osobu
   • pôsobí na diváka výlučne kompozíciou čiže skladbou farieb, línií a plôch
   • za zakladateľa sa pokladá maliar ruského pôvodu V. Kandinskij

   Konštruktivizmus
   • od slova konštrukcia , zostrojenie
   • vznikol v Rusku v r. 1910 – 1920
   • maliari svoje obrazy stavali priam s matematickou presnosťou a podobne ako sochári používali materiály rôznych štruktúr
   • zákonitosti ich tvorby sa uplatnili aj v priemyselnej výrobe a v architektúre napr v známej škole zvanej Bauhaus v Nemecku
   • v Rusku to boli maliari A. Rodčenko, E. Lisickij a sochár V .Tatlin
   Surrealizmus
   • z fran slova la surréalitée = nadreálno, nadskutočnosť
   • hľadá námety v snoch, podvedomí a fantázií, súvisí s rozvojom psychoanalýzy a výskumom podvedomia (S. freud)
   • veci, ľudia, krajina a situácie sú obyčajne zobrazené realisticky , ale ich vzťahy sú fantastické. Spájanie reálnych prvkov do nelohických súvislostí.(nadrealizmus)
   • predstavitelia : Španiel – S. Dalí, Belgičan – R. Magritte, Talian – G. de Chirico
   Kinetizmus
   • z gréckeho slova kinema = pohyb
   • využíva poznatky techniky a vedy najmä v oblasti priestorovej tvorby
   • výtvarné objekty zvané mobily sa najrozmanitejším spôsobom pohybujú
   • využívajú prúd vody, vietor alebo motorčeky
   • dobre sa uplatňujú v architektúre
   • predstavitelia: USA – A. Calder, Franc – M. Duchamp, Čech – Z. Pešánek, Slovák – M. Dobeš
   Op – art
   • z angl. optical art = optické umenie
   • vznikol v 60. Rokoch 20. Storočia
   • nápaditým usporiadaním a obmieňaním geometrických plôch a plôšok, využívajúc zrakové klamy, vytvára abstraktný obraz
   • op – art sa uplatnil v módnom návrhárstve a v interiéroch budov
   • výraznými predstaviteľmi tohto smeru sú Angličania B. Rileyová a umelec maďarského pôvodu V. Vasarely
   Pop – art
   • z angl popular art = všeobecne obľúbené masové umenie
   • vznikol na konci 50. Rokov 20. Storočia v Amerike ako umenie veľkomesta, popierajúce všetky tradície
   • námetmi i materiálom na tvorbu obrazov a plastík sú obyčajné predmety : kúsok torty, topánka, obrázok z komiksu, fľaša kokakoly a pod., ktoré tvorcovia najfantastickejším spôsobom umiestni, zväčší, pospája či vyfarbí
   • najvýznamnejšími predstaviteľmi v USA sú Andy Warhol – pôvodom zo Slovenska – jeho matka, okres Medzilaborce a J. Johns
   Fotorealizmus
   • maliarsky smer, ktorého stúpenci sa snažia maliarskymi prostriedkami vystihnúť skutočnosť tak verne, ako to robí fotografia

    Konceptoalizmus

    Konceptualizus presadzuje tvrdenie, že umelecké diela sú predovšetkým ideou než predmetom. Idea je viac ako hmotná podoba diela a dielo sa už neposudzuje z estetického hladiska, ale z hľadiska toho, ako úspešne odovzdali myšlienku.

    StreetArt
    Street art je výtvarné umenie vytvárané na verejných miestach ("street" = ulice). Motívy a objekty street artu sú rozmanité. Street art zahŕňa oveľa viac médií a techník, ako sú wheatpasting, nálepky, stencil graffiti (šablónové graffiti), tvorbu mozaiky, video projekciu a street inštaláciu. Z týchto dôvodov je street art niekedy nazývaný ako "post-graffiti". Street art môže byť nájdený kdekoľvek na svete. Street umelci preto často cestujú do cudziny, aby rozšírili svoj dizajn. (Banksy)

     Postmoderna

    - Postmoderna je literárny a umelecký smer poslednej tretiny 20.storočia.
    - má počiatky v 50. a 60. rokoch vo všetkých druhoch umenia (sochárstvo,politika, literatúra)
    - obdobie, kedy dochádzalo ku veľkým zmenám vo svete (migrácia obyvateľstva, rozpad hodnotových systémov,rozpad bipolárného rozdelenia sveta....) zmeny
    životného štýlu
    - mení sa prístup autora k umeniu,autor ustupuje do pozadia
    - dôležitejší je čitateľ, ktorý sa stáva konzumentom vychádzajúcim z masy (nie je to už len elitný čitateľ,poslucháč alebo divák)
    - literatúra chce zabávať čitateľa, preto autor často používa paródiu (napodobňovanie) a hlavne autoparódiu
    - využíva sa aj čierny humor, irónia, erotika alebo absurdita
    - prítomný je aj mýtus masového ducha
    - stiera sa rozdiel medzi vysokou a nízkou literatúrou (texty sú písané tak,aby sa mohli čítať na rôznych úrovniach)
    - využíva sa schéma tzv. ,,nízkej kultúry“
    - spochybňuje sa vysoká kultúra a umenie sa prehodnocuje
    - východiskom postmoderny je odmietavý postoj ku konzumnej spoločnosti (odmieta víziu intelektuálnej a kultúrnej nadradenosti západnej civilizácie i nadradenosť racionality v procese poznania)
    - základnou požiadavkou je pluralita názorov a ich zrovnoprávnenie
    - je výrazom diagnózy toho, čo nás obklopuje
    - nastáva kríza (očarenie masovou kultúrou) a zároveň aj vyčerpanie možností literatúry (musí opakovať sama seba)
    - uplatňuje sa ,,dvojitý kód“ – rešpektuje sa pestrosť, kultúrny pluralizmus (text má rôzne úrovne)
    -do vymysleného diela vkladá autor niečo filozofické – prekračovanie hraníc medzi literárnymi druhmi

                                                                       21. STOROČIE

    Multikulturalizmus
    - Multikulturalizmus staršie aj kultúrny pluralizmus je stav prelínania a koexistencie rozličných kultúr na určitom území, charakterizovaný kultúrnou rôznorodosťou.Umenie 21. stor. je produktom čoraz viac globalizovaného sveta. Galérie, múzeá, umelecké veltrhy a festivaly prezentujú diela z rôznych kontinentov. Súčasní umelci žijú ako nomádi a vo svojich dielach spájajú lokálne aj nadnárodné postupy, materiály, obrazy aj myšlienky .   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >> https://www.vytfit.sk

  Komentáre

  Obľúbené príspevky z tohto blogu

  VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ V SKRATKE O AKRYLOVÝCH FARBÁCH (Charakteristika, história)

  VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT/ STRUČNÝ PREHĽAD VÝTVARNÝCH TECHNÍK